Warunki


Rezerwacja
Warunki rezerwacji

 1. Aby rezerwacja była ważna musisz wpłacić zaliczkę, kwota zaliczki wyliczona jest podczas procesu rezerwacji
 2. Zaliczkę możesz wpłacić za pomocą karty kredytowej, PayPal lub przelewem na rachunek bankowy (informację o numerze konta dostaniesz po złożeniu rezerwacji), zaliczka musi być wpłacona do 2 dni od złożenia rezerwacji w przeciwnym razie  zostanie odrzucona
 3. Płatność za wynajem musi być wniesiona w całości, w terminie 30 dni przed datą odbioru auta, jeżeli najemca w tym terminie nie uzupełni wpłaty, rezerwacja zostanie anulowana i zostaną naliczone opłaty jak niżej
 4. w przypadku anulowania rezerwacji zostaną naliczone następujące opłaty:
  • powyżej 50 dni przed rozpoczęciem rezerwacji, 20% całkowitych kosztów wynajmu,
  • 49 do 25 dni przed rozpoczęciem rezerwacji, 50% całkowitych kosztów wynajmu.
  • 24 do 16 dni przed rozpoczęciem rezerwacji, 75% całkowitych kosztów wynajmu.
  • 15 do 8 dni przed rozpoczęciem rezerwacji, 90% całkowitych kosztów wynajmu.
  • poniżej 7 dni przed rozpoczęciem rezerwacji, 100% całkowitych kosztów wynajmu
 5. W przypadku gdy rezerwacji dokonujesz w terminie krótszym niż 30 dni od daty odbioru auta, zobligowany jesteś do wpłaty całej kwoty za wynajem !
 6. Po otrzymaniu Twojej rezerwacji nasz pracownik ją weryfikuje i na podany adres mailowy odsyła informację o jej potwierdzeniu
 7. Zaliczka podlega zwrotowi tylko w wypadku gdy do wynajęcia nie dojdzie z winy Wynajmującego.
 8. Po wpłacie zaliczki rezerwację uznaje się za dokonaną i zaczynają obowiązywać Cię „ogólne warunki wynajmu”
 9. Najpóźniej w dniu odbioru kampera musi zostać wpłacona kaucja ,kaucję można wpłacić przelewem (środki muszą być zaksięgowane na naszym koncie) lub gotówką.
 10. W przypadku gdy kaucja nie zostanie wpłacona lub najemca nie okaże wymaganych dokumentów tożsamości, rezerwacja zostanie potraktowana jako anulowana w ostatniej chwili

Rezerwacja
Ogólne Warunki Wynajmu

1. Ogólne zasady/warunki wynajmu.

1.1. Poniższe warunki wynajmu samochodu campingowego określają prawa i obowiązki Najemcy oraz Wynajmującego w zakresie wynajmu samochodu campingowego. Niniejsze Warunki stanowią integralną część Umowy Najmu samochodu i stają się wiążące dla Stron z chwilą złożenia potwierdzonej rezerwacji lub podpisania Umowy Najmu.

1.2. Przedmiotem Umowy Najmu jest tylko i wyłącznie wynajem pojazdu campingowego wraz z wyposażeniem dodatkowym określonym w protokole zdawczo-odbiorczym.

1.3. Wynajem rozpoczyna się z chwilą przekazania pojazdu campingowego Najemcy i podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego lub w dacie wskazanej w Umowie.

1.4. Protokół zdawczo-odbiorczy musi być wypełniony i podpisany przez obie strony Umowy oraz stanowi załącznik do Umowy Najmu.

1.5. W przypadku, gdy pojazd jest zatrzymany, zablokowany, zaplombowany, zdeponowany lub zajęty lub w inny sposób unieruchomiony z jakiegokolwiek powodu z winy Najemcy, wszystkie wydatki z tym związane obciążają Najemcę, w tym straty z tytułu umowy leasingu, wydatki poniesione przez Wynajmującego na prawników, nawet jeśli ich interwencja nie była obowiązkowa.

1.6. Najemcą może być tylko obywatel kraju należącego do Unii Europejskiej, posiadający ważne dokumenty oraz adres zamieszkania na terenie Unii Europejskiej

1.7. “Ogólne Warunki Wynajmu” wiążą obie strony z dniem potwierdzenia rezerwacji i są integralną częścią umowy najmu.

 

2. Wymagania wobec Najemcy i kierowcy

2.1. Kierowcą samochodu campingowego może być Najemca lub osoba przez niego wskazana, wpisana do umowy Najmu jako drugi kierowca. Kierujący samochodem campingowym musi mieć ukończone 28 lat oraz posiadać prawo jazdy kategorii B przynajmniej od 3 lat.

2.2. W dniu podpisania umowy Najemca przedkłada do wglądu oraz załącza ksero dwóch aktualnych dokumentów tożsamości ze zdjęciem (w tym jednym z nich musi być prawo jazdy), które są niezbędne do podpisania Umowy Najmu lub w przypadku firm odpis z KRS (wypis z ewidencji) oraz dwa dokumenty tożsamości osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu gospodarczego.

2.3. Najemca jest osobą odpowiedzialną za przestrzeganie wymagań stawianych przed kierowcą.

2.4. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie wyrządzone szkody w trakcie wynajmu oraz postępowanie niezgodne z Warunkami Wynajmu przez wszystkich uczestników podróży, w tym także kierowcy.

2.5. W przypadku najmu tego samego pojazdu przez kilka osób ich odpowiedzialność jest solidarna.

2.6. Najemca/kierowca jest zobowiązany do tankowania pojazdu na renomowanych stacjach paliw i zachowania potwierdzeń płatności na wypadek awarii silnika, wskutek wadliwego paliwa. W przypadku niedotrzymania tego postanowienia Najemca może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za powstałe uszkodzenia.

 

3. Ubezpieczenie

3.1. Samochód posiada ubezpieczenie OC, AC oraz NW. Najemca / kierowca zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. W przypadku ich nie przestrzegania Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie straty powstałe z tego tytułu, a w szczególności za sytuacje, gdy może to doprowadzić do odmowy wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela.

3.2. Najemca odpowiada za wynikłe w samochodzie szkody zawinione do wysokości wpłaconej kaucji

3.3. Odpowiedzialność Najemcy w żaden sposób nie jest ograniczona, w przypadku szkód przekraczających otrzymane odszkodowanie lub w razie odmówienia wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela w szczególności gdy:

 • uszkodzenie spowodowane jest lekkomyślną jazdą pod wpływem narkotyków lub alkoholu.
 • kierowca, ucieka z miejsca wypadku.
 • Najemca nie zgłosił zdarzenia na policji, chyba że takie zgłoszenie nie wpłynęło na weryfikację przyczyn szkody lub w zakresie tej szkody.
 • uszkodzenie jest spowodowane zabronionym użyciem
 • szkody zostały spowodowane przez nieautoryzowanego kierowcę.
 • uszkodzenia zostały spowodowane ignorowaniem wymiarów pojazdu (wysokość, szerokość, długość).
 • uszkodzenie spowodowane jest nadmiernym ładunkiem

 

4. Rezerwacja, zawarcie umowy, warunki płatności

4.1. Rezerwacji samochodu campingowego można dokonywać za pomocą systemu rezerwacji znajdującego się na stronie internetowej Wynajmującego, otrzymując drogą elektroniczną potwierdzenie złożenia rezerwacji samochodu campingowego.

4.2. Koszt wynajmu/opłata za wynajem (pojazdu campingowego) ustalana jest na podstawie aktualnego cennika Wynajmującego i składa się z:

4.2.1. wynagrodzenia za wynajem liczonego wg liczby dni określonych w Umowie Najmu,

4.2.2. opłaty serwisowej za jednorazowe wyposażenie samochodu w pełną butlę gazu, specjalistyczne płyny i papier toaletowy do WC, pełne zbiorniki wody, instruktaż.

4.2.3. wyposażenia opcjonalnego

4.2.4. opłata za przekroczenie średniego dziennego limitu 400 kilometrów/dobę w kwocie 0,80 PLN netto/ km. Nie dotyczy przyczep kempingowych

4.3. Najemca ponosi koszty eksploatacyjne związane z użytkowaniem samochodu, m.in. koszty paliwa, winiet za granicą i opłat za autostrady i parkingi, koszty promów i przejazdów przez tunele i mosty, koszty mandatów i kar oraz naprawy uszkodzeń powstałych z winy Najemcy oraz awarii ogumienia.

4.4. W celu potwierdzenia rezerwacji dokonanej w formie o której mowa w pkt 4.1. , należy w ciągu 2 dni od jej złożenia wpłacić zaliczkę w kwocie wyliczonej podczas składania rezerwacji

4.5. Brak wpłaty w terminie i kwocie określonej w formularzu rezerwacji będzie skutkować jej odrzuceniem

4.6. Najpóźniej na 30 dni przed planowaną datą odbioru samochodu przez Najemcę, należy opłatę za wynajem powiększyć dokonując wpłaty uzupełniającej do 100% ogólnej wysokości opłaty za wynajem określonej w pkt. 4.2.

4.7. Kaucja w wysokości wskazanej w formularzu rezerwacji musi zostać wpłacona najpóźniej w dniu wynajmu, w przypadku wpłaty przelewem środki muszą być zaksięgowane na koncie Wynajmującego przed wydaniem pojazdu

4.8. Jeśli całkowita opłata nie zostanie wniesiona w ustalonym terminie, będzie to równoznaczne z rezygnacją z wynajmu samochodu campingowego.

4.9. Po podpisaniu Umowy Najmu zmiana terminu wynajmu jest możliwa tylko i wyłącznie za zgodą Wynajmującego. Jeżeli taka zmiana ma być dokonana w terminie krótszym niż 30 dni od ustalonej daty rozpoczęcia okresu wynajmu, może zostać dokonana tylko na zasadzie anulowania rezerwacji.

4.9.1. Wynajmujący zastrzega sobie prawo weryfikacji tożsamości najemcy, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przysługuje mu prawo do jednostronnego rozwiązania umowy/anulowania rezerwacji w trybie natychmiastowym oraz poinformowania organów ścigania o możliwości popełnienia przestępstwa.

 

5. Kaucja

5.1. Najemca wpłaca Wynajmującemu kaucję w wysokości określonej w formularzu rezerwacji, na zabezpieczenie wszelkich należności i roszczeń Wynajmującego w stosunku do Najemcy, wynikających z Umowy, a w szczególności:

5.1.1. w przypadku kradzieży pojazdu i szkody całkowitej

5.1.2. zgubienie kluczyków lub pilota do autoalarmu,

5.1.3. zgubienie dowodu rejestracyjnego,

5.1.4. uszkodzenie wypożyczonego pojazdu,

5.1.5. uszkodzenia wnętrza pojazdu np. uszkodzona tapicerka

5.1.6. palenia tytoniu i świec w pojeździe.

5.2. W przypadku uszkodzenia przedmiotów najmu, z kaucji potrącona zostanie kwota odpowiadająca wysokości zniszczeń lub kwota odpowiadająca wysokości utraty prawa do obniżki opłaty ubezpieczenia samochodu, z tytułu bezszkodowej jazdy.

5.3. Zwrot kaucji następuje w terminie 7 dni roboczych od dnia zwrotu samochodu  jednakże nie wcześniej niż po uregulowaniu przez Najemcę wszystkich zobowiązań wynikających z Umowy Najmu. W przypadku gdy nie jest możliwe natychmiastowe oszacowanie start, wynajmujący ma 30 dni roboczych na rozliczenie i zwrot kaucji.

5.4. Wynajmującemu przysługuje prawo do potrącenia z Kaucji zobowiązań Najemcy powstałych w wykonaniu umowy najmu, w tym w szczególności zobowiązań powstałych w wyniku niewłaściwego wykonywania obowiązków nałożonych na Najemcę

5.5. Jeśli wysokość zobowiązań wynikających z niniejszej umowy przewyższać będzie wysokość wpłaconej kaucji, Najemca zobowiązuje się do zapłaty pozostałej kwoty zobowiązania.

5.6. Najemca odpowiada za wszystkie opłaty i mandaty itp., np. za złe parkowanie, które otrzyma z kraju i z zagranicy Wynajmujący po terminie zwrotu kaucji, w terminie wskazanym w nocie obciążeniowej. W przypadku braku zapłaty w wyznaczonym terminie Najemca zapłaci odsetki za zwłokę wraz z innymi opłatami związanymi z wyegzekwowaniem zapłaty.

 

6. Odstąpienie od Umowy / anulowanie rezerwacji

6.1. W przypadku anulowania rezerwacji/odstąpienia od umowy przez Najemcę zostaną naliczone następujące opłaty:

 1. powyżej 50 dni przed rozpoczęciem rezerwacji, 20% całkowitych kosztów wynajmu.
 2. 49 do 25 dni przed rozpoczęciem rezerwacji, 50% całkowitych kosztów wynajmu.
 3. 24 do 16 dni przed rozpoczęciem rezerwacji, 75% całkowitych kosztów wynajmu.
 4. 15 do 8 dni przed rozpoczęciem rezerwacji, 90% całkowitych kosztów wynajmu.
 5. poniżej 7 dni przed rozpoczęciem rezerwacji, 100% całkowitych kosztów wynajmu

6.2. Anulowanie rezerwacji musi być dostarczone do Wynajmującego w formie pisemnej lub drogą elektroniczną.

6.3. Za datę anulowania rezerwacji przyjmuje się datę wpływu dokumentu odstąpienia do Wynajmującego.

6.4. W przypadku anulowania/odrzucenia rezerwacji przez Wynajmującego zobowiązuje się on do bezzwłocznego zwrotu wszystkich pobranych opłat.

6.5. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy/anulowania rezerwacji w każdej chwili, jeżeli   zarezerwowany POJAZD ulegnie wcześniejszemu wypadkowi lub innemu uszkodzeniu lub zaistnieją inne ważne okoliczności i nie ma możliwości na bezpieczne użytkowanie  POJAZDU  przez  NAJEMCĘ.  W  takim  przypadku  WYNAJMUJĄCY może  zaproponować  NAJEMCY  inny POJAZD lub zwrócić wszelkie wniesione przez Najemcę opłaty  w trybie natychmiastowym, jednak z tego tytułu nie należy się NAJEMCY żadne dodatkowe odszkodowanie.

 

7. Przekazanie i zdanie samochodu

7.1. W chwili wydania samochodu zostanie podpisana umowa najmu, zgodna z niniejszymi “ogólnymi warunkami wynajmu” , nie podpisanie umowy przez Najemcę uznane zostanie za anulowanie rezerwacji w ostatniej chwili

7.1.1 Wraz z wydaniem samochodu Wynajmujący otrzymuje następujące dokumenty: podpisaną umowę najmu , protokół zdawczo-odbiorczy, upoważnienie do poruszania się pojazdem, potwierdzoną notarialnie kopię dowodu rejestracyjnego, kopię polisy ubezpieczeniowej

7.2. Możliwość oraz koszt i czas wynajmu samochodu zależny jest od okresu w jakim strony zamierzają wynająć samochód.

7.3.1. W pojeździe obowiązuje zakaz przewożenia i przetrzymywania zwierząt bez zgody Wynajmującego, zabrania się również przewożenia rowerów i innych „ruchomych” przedmiotów w części mieszkalnej.

7.3.2. Samochód należy zwrócić czysty wewnątrz oraz na zewnątrz, zbiornik paliwa oraz płynu do spryskiwaczy powinny być pełne. Zbiorniki wody czystej, brudnej, kaseta WC – puste

7.3.3. Najemca płaci kwotę 200 PLN netto, w przypadku oddania pojazdu z nie opróżnionym WC. Koszty sprzątania wewnątrz pojazdu – 150PLN, mycie z zewnątrz 150 PLN, Odbiór/wydanie pojazdu w niedzielę – 150 PLN, Zgubienie kluczyków 1500 zł. Zgubienie dowodu rejestracyjnego lub polisy ubezpieczeniowej.- 1500 zł. Pranie tapicerki 100-500 zł. Zdanie samochodu z nie pełnym bakiem paliwa: koszt paliwa/tankowania do pełna + 100 zł

7.3.4. W przypadku zdania samochodu po upływie terminu określonego w Umowie Najmu, Najemca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w wysokości 100 zł za każdą rozpoczętą godzinę po upływie terminu.

7.4. Najemca zwraca samochód w określonym terminie i nie ma możliwości przedłużenia Umowy Najmu bez pisemnej ( SMS lub mailem) zgody Wynajmującego.

7.4.1.W przypadku istnienia możliwości przedłużenia terminu zdania samochodu przez Wynajmującego ,  koszt będzie ustalony w wysokości określonej w pkt 4.2.1.

7.5. W przypadku opóźnienia w wydaniu samochodu z winy Wynajmującego, zobowiązuje się on do natychmiastowego zwrotu różnicy kosztów wynikających z ilości dni opóźnienia w przekazaniu samochodu.

7.6. Przed przekazaniem samochodu klient jest zobowiązany przejść przeszkolenie w zakresie obsługi samochodu oraz ma możliwość odbycia jazdy próbnej w towarzystwie Wynajmującego. Procedura wydania i zdania samochodu jest zawsze zakończona podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego.

7.7. Jeżeli Najemca zwróci samochód w terminie wcześniejszym niż wskazany w umowie, Wynajmujący nie jest zobowiązany do zwrotu opłaty z tego tytułu.

7.8. Jeżeli Najemca nie zwróci pojazdu do 6 godzin po terminie wskazanym w umowie Najmu i nie skontaktuje się z Wynajmującym, Wynajmujący poinformuje organa ścigania o kradzieży i spowoduje to całkowitą utratę kaucji.

7.9. Odbiór pojazdu przez Wynajmującego nie zwalnia Najemcy z odpowiedzialności za szkody, jeżeli zostały wykryte później, a nie można ich było zauważyć przy przeglądzie podczas zwrotu pojazdu.

8.0. Zwrot i odbiór pojazdu odbywa się wyłącznie w siedzibie Wynajmującego tj. w Raciborzu ul.Zakładowa 2 , w godź. 10-15, w przypadku umówionego odbioru/zwrotu w godzinach późniejszych obowiązuje dopłata 20 zł za każdą rozpoczętą godzinę po godź 15.00

 

8. Postępowanie w przypadku awarii / wypadków.

8.1. W przypadku awarii lub wypadku Najemca jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania o zdarzeniu Wynajmującego, a dalsze postępowanie jest uzależnione od rodzaju uszkodzenia / awarii oraz uzgodnień z Wynajmującym.

8.2. W przypadku kolizji/wypadku nie z winy Najemcy, należy także powiadomić policję, a także spisać protokół wypadku podpisany przez sprawcę. Wszystkie tego typu szkody nie zgłoszone i nie poświadczone przez policję Najemca będzie zobowiązany likwidować na koszt własny.

8.3. Jeśli szkoda/ awaria nie ma wpływu na bezpieczeństwo jazdy ani na pogorszenie stanu technicznego pojazdu, Najemca może kontynuować jazdę. W przeciwnym razie uszkodzenie powinno zostać usunięte w sposób gwarantujący bezpieczne podróżowanie i odpowiedni stan techniczny pojazdu.

8.4. W sytuacji, gdy awaria nie powstała z winy Najemcy, Wynajmujący zobowiązuje się do zwrotu uzgodnionych z nim kosztów na usunięcie awarii pod warunkiem dostarczenia pełnej dokumentacji usunięcia awarii oraz wymienionych części. Gdy zajdzie konieczność dokonania naprawy, która nie powstała z winy Najemcy i równocześnie uniemożliwiała użytkowanie samochodu, Wynajmujący zobowiązuje się do obniżenia opłaty wynajmu za dni wyłączone z możliwości użytkowania

8.5. W przypadku, gdy awaria powstała z winy Najemcy, ponosi on pełną odpowiedzialność za ten fakt, a Wynajmujący ma prawo dochodzić wszelkich odszkodowań za poniesione straty.

8.6. W sytuacji, gdy w wyniku zdarzenia lub kradzieży kontynuowanie podróży nie jest możliwe, Wynajmujący nie jest zobowiązany do zorganizowania zakwaterowania ani pokrycia kosztów na czas naprawy i / lub powrotu do miejsca zamieszkania.

8.7. Najemca ma obowiązek zgłaszania wszelkich nieprawidłowości zauważonych podczas użytkowania Pojazdu zarówno podzespołów mechanicznych jak również elektronicznych oraz wszelkich innych elementów wyposażenia Pojazdu pod rygorem całkowitej utraty kaucji.

 

9 Ograniczenia w zakresie użytkowania

9.1. Pojazd campingowy nie może być wykorzystywany przez Najemcę do celów innych niż rekreacyjno – turystyczne, a w szczególności nie może brać udziału w imprezach samochodowych, testach samochodów, nie może być także wykorzystywany do transportu rzeczy w szczególności ładunków łatwopalnych, materiałów trujących oraz niebezpiecznych.

9.2. Najemca nie ma prawa do dalszego podnajmu samochodu.

9.3. Pojazd należy właściwie zamykać oraz zabezpieczać. Najemca jest zobowiązany do regularnej kontroli pojazdu i upewnienia się, iz spełnia on wszelkie warunki konieczne do bezpiecznej jazdy.

9.4. Bezwzględnie zabronione jest prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu lub innych używek.

9.5. Zabronione jest przekraczanie dozwolonej prędkości  oraz otwierania okien bocznych w części mieszkalnej w czasie jazdy.

9.6. W przypadku pozostawienia pojazdu w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów sportowych i widowiskowych jak stadiony, hale, amfiteatry, w czasie, gdy odbywają się na nich imprezy masowe, Najemca zobowiązany jest do pozostawienia pojazdu na parkingu strzeżonym.

9.7. Wszelkie ograniczenia związane z wypłatą odszkodowań opisane są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

9.8. Dozwolone jest jedynie poruszanie się samochodem po terenie państw wspólnoty europejskiej (i państw stowarzyszonych), a wszelkie wyjazdy do państw Europy Wschodniej (np.: Rosja, Ukraina, Białoruś) są bezwzględnie zabronione. Zabronione jest również podróżowanie po terenach objętych działaniami wojennymi, rozruchami i zamieszkami.

9.9. W pojeździe obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu oraz wszelkiego rodzaju świec, kadzideł itp

9.9.1. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do wykonania wszelkich koniecznych prac związanych z usunięciem zniszczeń powstałych w wyniku palenia tytoniu w pojeździe na koszt Najemcy.

 

10 Postanowienia końcowe

10.1. Wszelkie spory lub roszczenia będzie rozpatrywał właściwy Sąd dla siedziby Wynajmującego. W przypadku rozbieżności pomiędzy wersjami językowymi niniejszych warunków, zawsze obowiązuje wersja polska.