ows Serwis


ogólne warunki serwisowe (gwarancyjne)

1. W celu rozpoczęcia realizacji uprawnień z tytułu gwarancji, Klient zobowiązany jest dokonać rejestracji zgłoszenia w niniejszym programie serwisowym. Po przekazaniu informacji dotyczących problemu, Klient otrzyma sugestie mające na celu usunięcie usterki lub dalsze informacje na temat procedury reklamacyjnej.

2. Przy dokonywaniu zgłoszenia Klient jest zobowiązany do podania prawdziwych, ważnych i kompletnych danych, o wypełnienie których jest proszony w formularzu zgłoszenia

3. Wszelkie zgłoszenia, których nie można rozwiązać zdalnie rozpatrywane są w serwisie Infomiasto.com, chyba że strony ustaliły inaczej w umowie

4. Istnieje możliwość naprawy u Klienta jednak wiąże się to z pokryciem kosztów dojazdu serwisu które wynoszą 1,4 zł netto / km liczone tam i powrót

5. W przypadku napraw gwarancyjnych koszty dostawy Produktu do punktu serwisowego ponosi Klient (chyba że strony ustaliły inaczej w umowie), natomiast wszelkie koszty związane ze zgłoszeniem, w tym także koszty diagnozy usterki i korespondencji ponosi Infomiasto.com

6. Infomiasto.com nie odpowiada za uszkodzenia powstałe w czasie transportu zarówno do jak i z serwisu, z wyjątkiem tych które są realizowane przez transport własny serwisu

7. Po dokonaniu naprawy, naprawiony towar dostarczany jest na adres podany podczas dokonywania zgłoszenia usterki. Serwis dostarcza sprzęt na własny koszt tylko na terenie Polski.

8. Po dostarczeniu Produktu do punktu serwisowego zostanie dokonana wstępna ekspertyza mająca na celu ustalenia wady Produktu i oceny czy naprawa mieści się w zakresie naprawy gwarancyjnej lub czy Produkt lub część podlega wymianie w ramach gwarancji.

9. W przypadku, gdy naprawa Produktu przekracza zakres naprawy gwarancyjnej lub gdy okres gwarancyjny minął, Infomiasto.com powiadomi o tym fakcie Klienta, przedstawiając jednocześnie dalsze czynności pogwarancyjne możliwe do przeprowadzenia. Klient zobowiązany jest w terminie 7 dni od daty otrzymania wiadomości wskazać na piśmie czy korzysta z przedstawionej oferty. W przypadku braku odpowiedzi Klienta w ww terminie lub odpowiedzi negatywnej Infomiasto.com może odesłać Produkt do Klienta i obciążyć Klienta kosztami transportu oraz diagnozy (koszt diagnozy 300 PLN brutto)

12. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) informujemy, iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Infomiasto.com z siedzibą w Raciborzu, ul. Zakładowa 2 47-400 Racibórz, zwana dalej Spółką. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu dokonania naprawy oraz odesłania sprzętu po naprawie oraz w celu przeprowadzenia ankiety oceniającej poziom serwisu. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie Spółce danych osobowych jest dobrowolne. Nie podanie danych uniemożliwi dokonanie naprawy.